01 729 51 70 - 041 630 684 biro.b@siol.net

Načrti požarne varnosti

V R Sloveniji je v letu 2017 pričel veljati nov gradbeni zakon, ki je doživel popravke v letu 2020 in 2021. Z začetkom uveljavitve Gradbenega zakona se zato več ne izdeluje Zasnove požarne varnosti in elaboratov požarne varnosti, ampak so to sedaj Načrti požarne varnosti. Načrti požarne varnosti se tako kot ostali načrti s področja arhitekture, gradbeništva, elektro področja, itd. izdelujejo v fazi idejne zasnove, pridobivanja gradbenega dovoljenja, izvedbe in tudi po­snetka izvedenih del.

Osnovni namen projektne dokumentacije pri graditvi, kamor spada tudi Načrt požarne varnosti (prej zasnova požarne varnosti in elaborat požarne varnosti), je izvajalcu podati strokovna navodila za izvajanje gradnje. Projektna dokumentacija za izvedbo gra­dnje se izdela v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem in dopustnimi manjšimi odstopanji od gradbenega dovoljenja, poročilom o vplivih na okolje, če gre za objekt z vplivi na okolje, konser­vatorskim načrtom, če gre za objekte, varovane v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne de­diščine, in ostalimi strokovnimi podlagami.

Z načrtom požarne varnosti za izvedbo gradnje se do­kazuje izpolnjevanje druge bistvene zahteve, torej VARNOST PRED POŽAROM.
Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije povezanih z graditvijo objektov dolo­ča za številčno oznako s številko 6 za Načrte požarne varnosti.

Načrti požarne varnosti – zakonodaja

načrti požarne varnosti

Kontakt

GDPR

9 + 3 =

01 729 51 70 ali 041 630 684

MAISTROVA ULICA 16 KAMNIK 1241 SLOVENIJA

biro.b@siol.net