01 729 51 70 - 041 630 684 biro.b@siol.net

Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA DRUŽBE BIRO B d.o.o.

Standardni pogoji določajo pravice in obveznosti pogodbene stranke BIRO B d.o.o. in naročnika storitev, določajo način, vsebino in pogoje poslovanja ter so sestavni del posebnih dogovorov med pogodbenima strankama. Standardni pogoji se lahko v času veljavnosti spremenijo. Spremenjeni standardni pogoji začnejo veljati z dnevom objave na spletnih straneh www.birob.si. Standardni pogoji poslovanja so na voljo tudi na sedežu podjetja.

NAROČANJE STORITEV

Stranka lahko naroči storitve, ki jih opravlja BIRO B d.o.o. na naslednje načine:

  1. Pošlje naročilnico:
  • po elektronski pošti,
  • elektronsko preko spletne strani www.birob.si,
  • po pošti na naslov: BIRO B d.o.o., MAISTROVA ULICA 16, 1240 KAMNIK.
  1. Z družbo BIRO B d.o.o. sklene pogodbo.

VAROVANJE POSLOVNIH SKRIVNOSTI

Izvajalec (BIRO B d.o.o.) se zavezuje, da ves čas, tudi po zaključku dela, kot poslovno skrivnost varuje vse naročnikove zaupne informacije ali poslovne skrivnosti, oziroma ostale podatke, ki so mu bili dostopni pri opravljanju storitve in se nanašajo na naročnika in na njegovo poslovanje.

PRITOŽBE IN PRIZIVI

Naročnik mora pritožbo na opravljeno storitev izvajalca predložiti v roku 8 dni od zaključka dela in prejema končnega dokumenta. Ustne reklamacije sprejemamo samo na sedežu CIVIS d.o.o. Izvajalec se zaveže pritožbe rešiti v najkrajšem možnem času in o tem pisno obvestiti stranko.
V primeru priziva na odločitev kontrolnega organa mora naročnik priziv obvezno podati pisno. CIVIS d.o.o. prizive rešuje v najkrajšem možnem času, skladno s svojimi postopki.

DELOVNI ČAS
V poslovnih prostorih poslujemo od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00. Delo se izvaja predvsem izven delovnih prostorov.

KOMUNIKACIJE
Komunikacije med strankami in podjetjem potekajo preko sedeža družbe, spletne strani ter osebno.

NAROČILA
Naročila sprejemamo pisno, po telefonu ter preko elektronske pošte.

O pogojih same izvedbe storitve (kontrole/preskusa) in dokumentaciji, ki jo mora stranka predhodno predložiti, se strokovni izvajalec dogovori pred pričetkom izvedbe storitve. Ob vsakem naročilu prejme stranka pisno potrditev naročila oz. obvestilo, da smo pričeli z izvajanjem del. Stranka lahko svoje naročilo spremeni oz. prekliče le v primeru, če naročilo še ni bilo izvedeno oziroma je njegovo izvršitev mogoče preprečiti. Sprejemamo le pisne spremembe oz. preklice naročil.

 PREKLIC NAROČILA

Rok za preklic pogodbe se določi v pogodbi. Rok za preklic ostalih naročil je najmanj TRI dni pred dogovorjenim rokom za pričetek izvajanja storitve.

PONUDBE
Ponudbe pripravimo in pošljemo na podlagi povpraševanja. Veljavnost ponudbe je določena na ponudbi.

CENE
Cene storitev družbe BIRO B d.o.o. se obračunajo po ceniku storitev, ki je bil v veljavi ob opravljanju storitve in se zaračunajo v € (eurih). Zadnji veljaven cenik storitev je na voljo na sedežu BIRO B d.o.o.. Davek na dodano vrednost v cenah v ceniku ni vključen in se obračuna ob izstavitvi računa.

Popusti navedeni v opisu posamezne storitve se med seboj ne seštevajo.

PLAČILO
Stranka plača storitev po izstavitvi računa ali s predplačilom. Rok plačila je naveden na računu oz. predračunu in na ponudbi. Stranka prejme račun po opravljeni storitvi, razen če je v pogodbi ali dogovoru določeno drugače. V primeru zamude plačila si pridružujemo pravico do zaračunanja zakonskih zamudnih obresti.

Ob elektronski prijavi (prijava preko spletne strani www.birob.si) na seminar ali usposabljanje prejme stranka na naveden elektronski naslov ob prijavi pisno potrdilo s podatki o plačilu. Pred izvedbo seminarja oz. usposabljanja je naveden znesek potrebno poravnati, razen če  v pogodbi ali pisnem dogovoru ni določeno drugače.

 ODJAVA IZ SEMINARJA, USPOSABLJANJA IN PRIPRAVLJANIH DELAVNIC

V primeru odjave iz enodnevnega strokovnega seminarja na dan izvedbe seminarja, si pridružujemo pravico do obračuna 100% vrednosti kotizacije.

V primeru odjave iz enodnevnega strokovnega seminarja 1 ali več dni pred pričetkom seminarja, si pridružujemo pravico do obračuna 30% vrednosti kotizacije.

NAČIN DOBAVE
Stranka prejme izdelek po pošti oz. osebno ter podpiše dobavnico.

PRAVICE
BIRO B d.o.o. si  zadržuje vse pravice intelektualne lastnine na izdelkih svoje dejavnosti, vsebovanih ali objavljenih v pisni obliki, na internetu, v drugi elektronski obliki ali poslanih tretji stranki. Noben izdelek ne sme biti uporabljen, posredovan, razmnožen ali posnet v kakršnikoli obliki, vključujoč elektronsko, fotografsko, mehanično, papirno in drugo obliko brez predhodne odobritve odgovornih oseb družbe.

OBVEZNOSTI UDELEŽENCEV USPOSABLJANJA

Naročnik mora zagotoviti, da so vsi udeleženci usposabljanj zdravstveno sposobni za izvedbo naročenih usposabljanj in izpolnjujejo ostale zakonsko predpisane pogoje.

ODPOVED SEMINARJA, PRIPRAVLJALNE DELAVNICE ali USPOSABLJANJA

V primeru premajhnega števila prijavljenih kandidatov/kandidatk si pridržujemo pravico do spremembe termina izvedbe ali odpovedi.

IZVENSODNO REŠEVANJE  POTROŠNIŠKIH SPOROV

Družba BIRO B d.o.o. v skladu s tretjim odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov obvešča, da nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov ne priznava kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Kontakt

01 729 51 70 ali 041 630 684

MAISTROVA ULICA 16 KAMNIK 1241 SLOVENIJA

info@birob.si