01 729 51 70 - 041 630 684 biro.b@siol.net

Varstvo pri delu

Varstvo pri delu s področja varnosti in zdravja pri delu opravljamo naslednje strokovne naloge:

 • svetovanje na področju varnosti in zdravja pri delu,
 • izdelava ocene tveganja z izjavo o varnosti,
 • pogodbeno izvajanje strokovnih nalog varnosti pri delu v podjetjih,
 • vodenje evidenc iz varnosti in zdravja pri delu,
 • sodelovanje pri inšpekcijskih pregledih,
 • meritve mikroklimatskih pogojev na delovnih mestih, osvetljenosti, hrupa, prašnih delcev, kemijskih škodljivosti,
 • preglede delovne opreme (stroji, dvigala-razen dvigal za prevoz oseb, viličarji, …),
 • izobraževanje in usposabljanje delavcev za varno delo (teoretično in praktično);
 • raziskave nezgod pri delu in izdelava zapisnikov,
 • svetovanje pri odškodninskih zahtevkih zaradi nezgod pri delu,
 • razmestitev opozorilnih tabel in nalepk,
 • koordinacijo sodelovanja s specialisti medicine dela, prometa in športa,
 • sodelovanje v invalidskih postopkih.
 • številka pooblastila MDDSZ 10200-4/2011/2

Zagotavljanje varnega in zdravega dela pomeni zagotavljanje osnovnih dolžnosti in pravic delavcev v delovnem procesu. Varno delo in zdravo delo se uresničuje z tehničnimi, organizacijskimi, zdravstvenimi in pravnimi ukrepi. S temi ukrepi preprečujemo in odpravljamo vzroke, ki pripeljejo do nastanka nevarnih pojavov ali nezgod ter zdravstvenih okvar.

Nevarni pojavi ali nezgode pri delu nastanejo kot posledica različnih dejavnikov. Nekateri izmed njih so:

 • slabo poznavanje nevarnosti v delovnem procesu,
 • neuporaba osebne varovalne opreme,
 • neupoštevanje navodil za varno delo,
 • kršenje navodil,.

Varstvo pri delu – Tehnični ukrepi, ki so osnovni temelj za varno in zdravo delo morajo biti skupek načrtovanih objektov, kjer se delo izvaja ter vgrajene tehnologije, ki omogoča varno delo. Delovne naprave morajo biti izdelane skladno z normativi in predpisi ter pregledane pred uporabo. Pregledi se morajo izvajati pred prvo uporabo, periodično ter po vsaki večji napaki na napravi. Ravno tako je v primeru nadgradnje in izboljšanja naprave potrebno presoditi ali ta naprava še ustreza vsem standardom.

Varstvo pri delu – Tehnični ukrepi so tudi pregledi elektro instalacij, strelovodnih napeljav, meritev ustreznosti delovnih naprav glede zaščite vplivi elektro komponent (izolacijska upornost, dielektična trdnost, izenačitev potencialov, …) Organizacijski ukrepi so del v katerem, delodajalec predpiše način in postopke, kako se posamezno delo opravlja. Le to je izredno pomembno, saj s temi ukrepi preprečimo preveliko izpostavljenost zaposlenih eventuelnim vplivom nevarnih snovi, prekomernemu tveganju,..itd. Zelo pomemben del so Navodila za varno delo, ki morajo biti napisana jasno in pregledno ter jih mora vsak izmed delavcev poznati in ih pri svojem delu uporabljati oz. se po njih ravnati!

Del ukrepov je usposabljanje zaposlenih za varno in zdravo delo. To je postopek, ki mora potekati od trenutka, ko zaposleni pričnejo z delom pa vse do odhoda v pokoj. Postopek mora biti prilagojen delovnemu procesu in posamezniku in ne sme vsebovati samo teoretičnega dela, marveč tudi in predvsem praktično usposabljanje pod nadzorom!

Varstvo pri delu – zakonodaja

varstvo pri delu

Kontakt

GDPR

10 + 10 =

01 729 51 70 ali 041 630 684

MAISTROVA ULICA 16 KAMNIK 1241 SLOVENIJA

biro.b@siol.net